Satış Sözleşmesi

Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi nedir? Kimler arasında yapılır? Sözleşmede hangi hususlar bulunur? Sözleşme için gerekli belgeler nelerdir? İşlemin mali yönü nedir? gibi soruların cevaplarını merak ediyorsanız haberimizi inceleyebilirsiniz.

Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi nedir?

Gayrimenkul alım satımlarında alıcı ve satıcı arasında imzalanan ve taşınmazın satışının bir kimseye vaat edilmesi anlamına gelen taşınmaz satış vaadi sözleşmesi, kesin bir satış niteliği taşımayıp sadece satış yapma taahhüdü sayılıyor. Kendisine satış vaadinde bulunan kimse, sözleşmeye dayanarak taşınmazın kendi adına tescilini , tapu sicil müdürlüğünden isteyemiyor. Ancak kütüğe şerhini talep edebiliyor.

Satış vaadinin tapu kütüğüne şerhini, aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa taraflardan herhangi birisi tapu sicil müdürlüğünden talep edebiliyor. Talep için , şerh hususunu sözleşmede yazılı olması da şartı koşulmuyor. Ayrıca , satış vaadi sözleşmesinin taziminden itibaren 5 yıllık süre geçmiş olsa dahi satış vaadinin kütüğe şerhi mümkün oluyor.

Taşınmaz satış vaadi sözleşmesini düzenleme yetkisi sadece noterlere ait oluyor. Tapu sicil müdürlüğünün bu tür sözleşmelere yetkisi olmuyor. Ancak şerh için söz konusu satış vaadi sözleşmesinin tapu sicil müdürlüğüne ibrazı gerekiyor

Sözleşmede hangi hususlar bulunuyor?

Satış vaadi ileride yapılacak kesin satışın vaat ve taahhüt olması sebebi ile satış için aranan hususlar , satış vaadi sözleşmeleri içinde geçerlidir. Söz konusu sözleşmelerde aşağıdaki hususların yer alması gerekiyor.

– Düzenleme şeklinde tanzimi

– Tarafların kimliklerinin nüfus cüzdanı ile tespiti

– Tarafların fotoğraflarının bulunması ve tasdiki

– Satış bedeli

– Satış vaad ve taahhüdü

– Vaade konu taşınmazın açıkça belirtilmesi

İstenecek Belgeler:

–  Noterce düzenlenmiş taşınmaz mal satış vaadi sözleşmesi, varsa devre ilişkin sözleşme.

–   İstemde bulunanın nüfus cüzdanı veya pasaportu ile bir adet son altı ay içinde çekilmiş 6 x 4 cm. büyüklüğünde vesikalık fotoğrafı,

–   İstem, malikin temsilcisinden geliyor ise, temsile ilişkin belge (vekaletname, vasi kararı, kayyım kararı vb.) ile temsilcinin fotoğraflı nüfus cüzdanı veya pasaportu ve bir adet son altı ay içinde çekilmiş 6 x 4 cm. büyüklüğünde vesikalık fotoğrafı,

–    Taşınmaz malın  niteliği bina ise Deprem Sigortası aranır.

 

İşlemin mali Yönü:

–   Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı Tarifenin 12 nolu Pozisyonu uyarınca sözleşmede yazılı bedel ile kayıtlı değerin yüksek olanından Binde 5.4 oranında harç tahsili gerekiyor.

–   Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir.

–   Satış vaadinin devrinde tesisinde ki harçlar ve vergiler alınır ancak eski şerhin terkini için ayrıca harç alınmıyor.

 

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi!